DECRET 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya.

De conformitat amb l’article 118 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, la Generalitat de Catalunya ha assumit plenes competències en matèria d’associacions i fundacions.

La Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, ha establert el nou règim jurídic de les fundacions i les associacions que exerceixen les seves funcions majoritàriament a Catalunya, i ha introduït en el seu articulat l’obligació de formular els comptes anuals segons les noves normes aplicables.

L’esmentat llibre tercer deroga els articles 1 a 50 i el 53, les disposicions addicionals, les disposicions transitòries i la disposició inal primera de la Llei 5/2001, de 2 de maig, de fundacions, de manera que únicament manté la vigència dels articles 51 i 52 de la dita llei…

Descarregar PDF