Les Organitzacions no lucratives tenen com a objectiu l’acompliment de les seves finalitats, però també han d’assegurar la seva supervivència. Una forma d’aconseguir-ho és amb el control i la millora constant de la gestió. Això suposa conèixer la necessitat i la disponibilitat de recursos, definir estratègies, establir indicadors de l’ús eficient dels recursos obtinguts…

La disponibilitat de dades fiables i actualitzades fan possible el desenvolupament d’aquests mecanismes.

Tenim una gran experiència en eines que permeten obtenir una informació clara i ordenada, el contingut de la qual facilita fer un seguiment efectiu i senzill de l’evolució de l’entitat, amb la finalitat d’aconseguir el màxim d’encert en la presa de decisions:

  • Disseny de circuits d’informació econòmica i administrativa
  • Comptabilitat analítica, control pressupostari, quadre de tresoreria
  • Disseny i implantació d’indicadors de gestió

La millora de la gestió molts cops va acompanyada de l’aprofitament dels recursos que ens ofereixen les noves tecnologies i per tant també oferim :

  • Assessorament i implantació de millores en l’aprofitament de les noves tecnologies de la informació i la comunicació
  • Assessorament en la implantació d’eines informàtiques per a l’optimització de la gestió de les entitats
Comptable i Tributari
Suport a la gestió
Consultoria financera
Assessorament laboral
Assessorament legal