Els objectius que pretenem aconseguir amb aquest assessorament són principalment:

  • Obtenció d’una informació comptable periòdica, actualitzada i adequada a la normativa vigent que permeti obtenir informació fiable de la situació econòmica de l’entitat.
  • Correcta aplicació de la normativa tributària de les entitats no lucratives, considerant totes les seves particularitats.
  • La planificació tributària a mesura de les necessitats concretes de cada client, a través d’un seguiment personalitzat per part dels nostres professionals.

L’assessorament comptable i fiscal que oferim als nostres clients, comprèn principalment:

  • Assessorament periòdic dels tancaments comptables
  • Confecció de la comptabilitat.
  • Assessorament i/o implantació de les eines de comptabilitat més adequades.
  • Adaptació als varis Planes Generals Comptables adaptats a les entitats no lucratives.
  • Confecció dels comptes anuals .
  • Assessorament tributari periòdic.
  • Confecció i gestió dels impostos.
Comptable i Tributari
Suport a la gestió
Consultoria financera
Assessorament laboral
Assessorament legal