Oferim serveis d’assessorament legal i jurídic ja sigui puntual o continuat, en matèries relacionades amb qualsevol dels àmbits del dret i amb els tràmits que necessita fer l’entitat:

Assessorament jurídic i administratiu

 • Constitució, fusions, dissolucions i escissions de fundacions, associacions, ONG, federacions i entitats sense ànim de lucre.
 • Assessorament i suport jurídic.
 • Renovacions de Junta Directiva i comunicació al Registre.
 • Legalització i manteniment de Llibres d’Actes i Socis.
 • Declaració d’Utilitat Pública.
 • Tramitació i gestió de documents notarials i davant Organismes Públics.
 • Redacció i modificació d’estatuts.
 • Informació per al compliment de la normativa vigent.
 • Informació per al compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals (LOPD.)

Secretaria Tècnica

 • Assistència al Patronat, a l’Assemblea General, la Junta Directiva i, en general als òrgans de les fundacions o associacions, per a un millor exercici de les seves funcions: preparació de reunions (ordres del dia, documentació i convocatòria), desenvolupament de les reunions (guió per a la seva adreça i per a la presentació dels assumptes i adopció d’acords) i elaboració de les actes (redacció i tramitació dels acords).
 • Redacció de convenis de col·laboració, contractes, formulació de comptes anuals, etc…
 • Relació amb el registre d’Entitats Jurídiques
Comptable i Tributari
Suport a la gestió
Consultoria financera
Assessorament laboral
Assessorament legal