Llei 10/2010, de 28 d’abril, de blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme

Real Decreto 304/2014, de 5 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 10/2010, de prevenció del blanqueig de capitals i de la finançament del terrorisme.

Les fundacions i associacions han d’identificar i comprovar la identitat (tenir còpia del DNI) de totes les persones que rebin a títol gratuït fons o recursos, així com la de totes les persones que aportin a títol gratuït fons o recursos per un import igual o superior a 100 euros i han de conservar durant un termini de deu anys els documents o registres que acreditin l’aplicació dels fons en els diferents projectes.

Si el donant és una Entitat/Empresa, s’ha d’identificar i comprovar la identitat dels membres dels Òrgans de Govern. La Llei exigeix “assegurar el coneixement de les parts, incloent la seva adequada trajectòria professional i la honorabilitat de les persones responsables de la gestió”.

En cas de trobar indicis o conductes susceptibles de delicte de blanqueig de capitals o finançament del terrorisme s’ha d’informar a les autoritats competents.