Al Boletín Oficial del Estado del 30 d’octubre s’ha publicat la Llei 48/2015, del 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2016.

En referència a l’àmbit tributari, les mesures que aprova són les següents:

Impost sobre Societats

En relació amb les entitats parcialment exemptes, previstes a l’article 9.3 de la Llei del’Impost sobre Societats (bàsicament associacions no acollides al règim fiscal de la Llei 49/2002) es modifica, amb efectes 2015, un dels requisits que s’han de complir per no tenir obligació de presentar declaració, referit a la no superació d’uns ingressos totals anuals, que s’eleva de 50.000 euros a 75.000 (article 63 Llei 48/2015).

Impost sobre el Patrimoni

Es prorroga durant l’any 2016 l’exigència del seu gravamen, a fi de contribuir a mantenir la consolidació de les finances públiques (article 66).

Interès legal del diner i l’interès de demora

Es determina l’interès legal del diner i el de demora per 2016, establint-se en el 3% i el 3,75%, respectivament (disposició addicional trentaquatrena Llei 48/2015).

IPREM (Indicador Públic de Renta de Efectes Múltiples)

Es mantenen per 2016 les quanties vigents al 2015 (disposició addicional vuitantaquatrena Llei 48/2015), que són:

  • El IPREM diari, 17,75 euros.
  • El IPREM mensual, 532,51 euros.
  • El IPREM anual, 6.390,13 euros.
  • Als supòsits en que la referència al salari mínim interprofessional ha sigut substituïda per la referència al IPREM, la quantia anual del’IPREM serà de 7.455,14 euros quan les corresponents normes es refereixen al salari mínim interprofessional en el còmput anual, llevat que expressament s’excloguessin les pagues extraordinàries: en aquest cas, la quantia serà de 6.390,13 euros.