Llei 21-2014 – de 29 de desembre

El 29 de desembre de 2014 el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 21/2014, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública.Aquesta Llei, es publicà al DOGC núm. 678, de 31 de desembre, i entrarà en vigor el dia 26 de gener d’enguany, llevat del capítol II del títol V, relatiu al règim sancionador, que no ho farà fins a l’1 de gener de 2016, i les disposicions addicionals segona a setena, relatives a la presentació unificada de comptes, que entraran en vigor en el moment en què s’hagin dut a terme les adaptacions tècniques que permetin fer-la possible, de la qual cosa es donarà publicitat mitjançant un anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

La norma esmentada incorpora importants novetats que afecten el règim jurídic del Protectorat i de l’òrgan de supervisió de les associacions d’utilitat pública, així com també el règim i la gestió de les mateixes entitats compreses en llur àmbit subjectiu d’actuació, com a conseqüència de les potestats d’assessorament, registre, suplència i supervisió que s’atribueixen als òrgans corresponents.

Les més remarcables se centren en matèria de transparència, per tal com la norma estableix un règim propi i específic per a aquestes entitats, en el marc de les corresponents lleis estatal i autonòmica de transparència.

És significativa també la nova regulació sobre entitats vinculades, pel que fa a llur comptabilitat i a l’acumulació de càrrecs; la nova potestat sancionadora del Protectorat i de l’òrgan de supervisió de les associacions d’utilitat pública; la concreció del règim jurídic d’inspecció de les entitats, com a potestat establerta al llibre tercer del Codi civil de Catalunya, de la qual ara es fixa el règim i procediment aplicables, així com la positivització del principi de col·laboració interadministrativa i institucional, del qual la Llei esmentada concreta les obligacions i els subjectes obligats en allò que afecta el Protectorat i l’òrgan de supervisió de les associacions d’utilitat pública.

Finalment, però amb el mateix grau d’importància que el que ja s’ha exposat, cal mencionar les esmenes tècniques que aquesta Llei incorpora —per via de disposicions finals— al règim

introduït per la Llei 7/2012, de 15 de juny, de modificació del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. Aquestes esmenes afecten l’aportació de la dotació, la declaració responsable, l’aplicació obligatòria de les rendes i els recursos i també l’auditoria de comptes. Igualment —i així mateix en seu de disposicions finals— la Llei introdueix modificacions en el règim relatiu a determinats actes inscriptibles, així com en el procediment de modificació dels estatuts de les fundacions.