Ordre EHA/3360/2010, de 21 de desembre, per la qual s’aproven les normes sobre els aspectescomptables de les societats cooperatives

El Dret comptable ha estat objecte d’una important modificació a través de la Llei 16/2007, de 4 de juliol, de reforma i adaptació de la legislació mercantil en matèria comptable per a la seva harmonització internacional amb base en la normativa de la Unió Europea, fruit de la decisió del legislador de seguir aplicant en els comptes anuals individuals la normativa comptable espanyola, convenientment reformada per a assolir l’adequada homogeneïtat i comparabilitat de lainformació financera en el marc de les noves exigències comptables europees per als comptesconsolidats…

Descarregar PDF