I. DISPOSICIONS GENERALS 

MINISTERI D’ECONOMIA I HISENDA 

Reial decret 1491/2011, de 24 d’octubre, pel qual s’aproven les normes d’adaptació del PlaGeneral de Comptabilitat a les entitats sense fins lucratives i el model de pla d’actuació deles entitats sense fins lucratives.

Després de l’aprovació del Pla General de Comptabilitat mitjançant el Reial decret 1514/2007, de 16 de novembre, i el Pla General de Comptabilitat de Petites i MitjanesEmpreses (PYMES) pel reial decret 1515/2007, de la mateixa datales entitats sense finslucratives han pogut seguir aplicant l’adaptació aprovada pel reial decret 776/1998, de 30 d’abril. No obstant això, en la pràcticaaquestes entitats s’han vist afectades pels nouscontinguts del Pla General de Comptabilitat o, si escau, del Pla General de Comptabilitat de Petites i Mitjanes Empreses (PYMES), en la mesura que d’acord amb les seves respectives normes de dret transitori, tots aquells aspectes de l’adaptació que s’oposaven als citats textos havien quedat derogats…

Descarregar PDF