La Sentència del Tribunal Suprem 246/2017 de 23 de març de 2017 estableix que:

Les empreses no estan obligades a portar un registre de la jornada diària de la plantilla.

La Sentència explica que la incorrecta gestió del registre o la no-gestió, no es tipifica per la norma com a infracció de forma evident i terminant. Per tant, no és obligatori el registre de la jornada diària de la plantilla.

Ara bé, aquesta Sentencia no afecta als treballadors a temps parcial que estableix l’Estatut dels treballadors art. 12.4.h del que es manté l’obligació de registrar el dia a dia i signar el resum mensual, juntament amb el full de salari.