Us recordem els terminis d’expedició de les factures:

Per norma general les factures han de ser expedides en el moment de realitzar-se l’operació. Si el destinatari de l’operació és un empresari, les factures hauran d’expedir-se abans del dia 16 del mes següent a aquell en que s’hagin realitzat les operacions.

En el cas de les factures rectificatives (*Art. 15.3) cal que s’expedeixin tant aviat com es tingui constància de les modificacions, sempre que no hagin transcorregut 4 anys a partir del moment en que es van meritar les obligacions.

El termini d’expedició i d’enviament sempre ha de ser el mateix (*Art. 11, 17, 18).

La sanció pel no compliment d’aquestes indicacions és de l’1% de la quantia total de les factures no enviades en el termini.

Us adjuntem un resum sobre els requisits de les factures emeses

*Els articles corresponen al Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel que es regula les obligacions de facturació.