Les entitats privades que rebin ajuts o subvencions públiques en una quantia superior a 100.000€ o bé, quan més del 40% del total dels seus ingressos anuals provinguin d’ajuts públics, sempre que assoleixin com a mínim la quantitat de 5.000€ estan obligades a fer efectives les obligacions de publicitat activa que estableix la Llei de transparència.

Guia de Transparència per a les associacions i fundacions perceptores de subvencions i ajuts públics

COMUNICACIÓ DEL WEB DE TRANSPARÈNCIA:

Les associacions i federacions de règim general i les d’utilitat pública i les fundacions han de comunicar el web de transparència per poder integrar la seva informació al portal de la transparència de la Generalitat d’acord amb la Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.