L’aprovació de la Llei 26/2014, de 27 de novembre, per la qual es modifica la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, Foment del Treball ha considerat convenient realitzar una actualització de la Taula comparativa de diferents conceptes subjectes a cotització i a IRPF.

Circular_21-2015_Actualización_Tabla_cotización_IRPF