• Les retencions de les factures de professionals i autònoms pagades a partir de l’1 de gener de 2015 seran les següents:
    • En el 2015, 19%
    • En el 2016 serà del 18%
    • Per professionals o autònoms amb ingressos inferiors a 15.000 euros durant l’exercici anterior i que sigui la font d’ingressos principal (més del 75%), el 15%.
    • Per a professionals de recent alta, per al primer any i els dos següents, el 9%.
  •  Les retencions per activitats formatives (participació en cursos, seminaris o similars) passa al 19% en el 2015 i del 18% en el 2016.
  •  Les retencions pels lloguers i per rendiments de capital mobiliari serà del 20% en el 2015 i per al 2016, el 19%.

Llei 26/2014, de 27 de novembre, per la que es modifica la Llei 35/2006 de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.