El PROTECTORAT defineix les funcions de control i supervisió per garantir el correcte exercici del dret de fundació.

S’ha iniciat el tràmit parlamentari per tal d’aprovar el Projecte de llei del Protectorat de fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública. El Projecte de llei pretén regular, entre altres funcions, les potestats del Protectorat -òrgan de llarga tradició en el dret català que exerceix el control publicoadministratiu respecte de les fundacions- i establir el règim que li ha de permetre dur a terme les funcions que legalment té encomanades. Així, per exemple, per tal que les funcions de verificació serveixin a les finalitats per a les quals han estat previstes, el Projecte de llei atorga al Protectorat la potestat inspectora i sancionadora respecte de determinades conductes.

Els grups parlamentaris han retirat les esmenes a la totalitat per debatre amb un major consens el Projecte de llei presentat pel Govern. Aquest text serà el que servirà de base per a la ponència que es crearà en el si de la Comissió de Justícia i Drets Humans.

Principals novetats de la iniciativa legislativa
El Projecte de llei incorpora, com a novetat, la regulació de les relacions del Protectorat amb les anomenades entitats vinculades a les fundacions i a les associacions declarades d’utilitat pública, a fi de controlar els fluxos entre entitats per evitar disfuncions. A aquest efecte, s’estableixen un seguit d’obligacions per a les entitats vinculades, com, per exemple, l’obligació de comunicar l’acumulació de càrrecs i el deure de presentar conjuntament els comptes.

La potestat sancionadora es concep com un mecanisme en mans de les administracions públiques per ajudar que el projecte fundacional o associatiu es desenvolupi d’acord amb l’interès general i la voluntat del fundador, tot tipificant aquelles conductes infractores més flagrants respecte de les quals la potestat sancionadora esdevé un mecanisme efectiu que contribueix a evitar l’ús d’eines d’intervenció més agressives.

Quant a les sancions previstes, a banda de les monetàries, se’n preveuen d’altres com ara la impossibilitat d’obtenir ajuts i subvencions de l’Administració de la Generalitat o el tancament registral parcial.

A més, el Projecte de llei fa responsables els membres dels òrgans de govern i les persones que exerceixen funcions de direcció de les infraccions tipificades com a tals, sempre que la seva responsabilitat sigui individualitzable.