Real Decret 304/2014, del 5 de maig, per el que s’aprova el Reglament de la Llei 10/2010, del 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.

Article 42 Fundacions i associacions

1- Les fundacions i les associacions identificaran i comprovaran la identitat de totes les persones que rebin a títol gratuït fons o recursos. Quan la naturalesa del projecte o activitat faci inviable la identificació individualitzada o quan l’activitat realitzada comporti un escàs risc de blanqueig de capitals o del finançament del terrorisme, es procedirà a la identificació del col·lectiu de beneficiaris i de les contraparts o col·laboradors en el mencionat projecte o activitat.

2- fundacions i associacions identificaran i comprovaran la identitat de totes les persones que aportin a títol gratuït fons o recursos per un import igual o superior a 100 euros.

3- Sense perjudici de lo previngut en l’article 39 de la Llei 10/2010, del 28 d’abril, i de les obligacions que els resulten aplicables d’acord amb la seva normativa especifica, les fundacions i associacions aplicaran les següents mesures:

  • Implementar procediments per garantir la idoneïtat dels membres dels òrgans de govern i d’altres llocs de responsabilitat de l’entitat.
  • Aplicar procediments per assegurar el coneixement de les seves contraparts, incloent-hi la seva adequada trajectòria professional i la honorabilitat de les persones responsables de la seva gestió.
  • Aplicar sistemes adequats, en funció del risc, de control de l’efectiva execució de les seves activitats i de l’aplicació dels fons conforme a la previsió.
  • Conservar durant un període de temps de deu anys els documents o registres que acrediten l’aplicació dels fons en els diferents projectes.
  • Informar al Servei Executiu de la Comissió dels fets que puguin constituir indici o prova de blanqueig de capitals o del  finançament del terrorisme.

4- Col·laborar amb la Comissió i els seus òrgans de recolzament de conformitat d’acord amb la disposició en l’article 21 de la Llei 10/2010, del 28 d’abril.