LLEI 7/2012, del 15 de juny, de modificació del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

En el DOGC de 19 de juny de 2012 s’ha publicat la Llei 7/2012, del 15 de juny, de modificació del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

La Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, tenia com a primer objectiu refondre, sistematitzar, harmonitzar i actualitzar la legislació anterior en matèria d’associacions i fundacions. No obstant això, el temps transcorregut des de l’entrada en vigor del llibre tercer és suficient per a constatar un cert excés en la regulació dels requisits per a constituir fundacions, com també un excés d’intervencionisme en la regulació de l’organització i el funcionament d’aquestes entitats, que ha implicat, a vegades, un fre a la creació de noves fundacions.

Així, la Llei 7/2012 incorpora les mesures de simplificació administrativa que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, que ha estès l’aplicació d’aquestes mesures de simplificació a què obliga la directiva de serveis a tota l’actuació administrativa. Les modificacions s’orienten a incentivar la constitució de fundacions reduint la dotació inicial, a incrementar l’autonomia de gestió de les fundacions permetent compatibilitzar la condició de patró i la prestació de serveis a la fundació sota determinades condicions, a flexibilitzar el règim d’autoritzacions per a determinades operacions del patronat substituint l’autorització per la declaració responsable i a possibilitar que una persona que no tingui la condició de patró pugui exercir el càrrec de secretari, entre altres mesures.

Font: Portal Jurídic de Catalunya