Mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat

Com és conegut, el passat 13 de juliol, el Consell de Ministres va aprovar una sèrie de modificacions fiscals que entren en vigor a partir del mes de setembre, a continuació fem un resum de les principals novetats:

– L’IVA general canvia del 18% al 21%

El tipus reduït passa del 8% al 10%

El tipus superreduït del 4% es manté.

Les retencions per activitats professionals passen del 15% al 21% fins al 31 de desembre de 2013. (La retenció especial del primer any i els dos següents d’activitat professional passa del 7% al 9%).

Les retencions per activitats formatives passen del 15% al 21% fins al 31 de desembre de 2013.

– Alguns béns i serveis es reclassifiquen i canvIen a un tipus d’IVA superior.

– La modificació dels tipus d’IVA impliquen canvis al règim especial del recàrrec d’equivalència, obligatori per a comerciants autònoms que venen al client final. Els tipus de l’1% i el 4% passen a l’1,4% i 5,2% respectivament.

– Els tipus del règim especial d’agricultura, ramaderia i pesca passen del 8,5% al 10,5%, i del 10% al 12%.

Li adjuntem a aquest mail la nota enviada per l’Agència Tributària explicant aquestes mesures, igualment, si volen ampliar encara més la informació, poden descarregar-se el Reial Decret Llei 20/2012 de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, utilitzant el següent enllaç: http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/14/pdfs/BOE-A-2012-9364.pdf