A partir de l’exercici econòmic 2015 TOTES LES ASSOCIACIONS hauran de presentar declaració de l’Impost sobre societats.

A més a més, si la base imposable de l’entitat surt positiva, s’haurà de tributar a un tipus de gravamen del 25%.

A  la vegada, i per la Llei 4/2008 del llibre tercer del Codi Civil, totes les associacions queden obligades a portar llibres de comptabilitat (diari, inventari i comptes anuals).

“L 27/2014, de 27 Nov. (Impuesto sobre Sociedades) CAPÍTULO III
Declaración, autoliquidación y liquidación provisional

Artículo 124 Declaraciones

  1. Los contribuyentes a que se refieren los apartados 2, 3 y 4 del artículo 9 de esta Ley estarán obligados a declarar la totalidad de sus rentas, exentas y no exentas.”

Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre societats