Amb efectes 1 de gener de 2014 els subjectes passius de l’IVA es poden acollir al nou criteri de caixa, mitjançant el meritament de l’IVA segons el moment del pagament o cobrament.

Adjunt us afegim un resum de l’Agència Tributària amb les principals característiques d’aquest nou règim.

Avís important a tenir en compte:

Encara que no esteu acollits al criteri de caixa, en el cas de rebre una factura que especifiqui que l’emissor està acollit a aquest règim, no es pot deduir l’IVA suportat d’aquest factura fins que no s’efectuï el pagament.