A partir de l’1 de Setembre  2012 han entrat en vigor les modificacions fiscals aprovades al Juliol. Les més importants son la pujada de l’IVA i de l’IRPF, a continuació fem un resum de les principals novetats:

–       L’IVA general canvia del 18% al 21%

–       El tipus reduït passa del 8% al 10%

–       El tipus superreduït del 4% es manté.

–       Les retencions per activitats professionals passen del 15% al 21% fins al 31 de desembre de 2013. (La retenció especial del primer any i els dos següents d’activitat professional passa del 7% al 9%).

–       Les retencions per activitats formatives passen del 15% al 21% fins al 31 de desembre de 2013.

–       Alguns béns i serveis es reclassifiquen i canvien a un tipus d’IVA superior.

–       La modificació dels tipus d’IVA impliquen canvis al règim especial del recàrrec d’equivalència, obligatori per a comerciants autònoms que venen al client final. Els tipus de l’1% i el 4% passen a l’1,4% i 5,2% respectivament.

–       Els tipus del règim especial d’agricultura, ramaderia i pesca passen del 8,5% al 10,5%, i del 10% al 12%.

També ha de tenir en compte que referent a l’IRPF, el criteri establert és el de pagament, és a dir, l’obligació de fer la retenció sorgeix quan es paga la factura. Per tant, totes les factures pagades a partir de l’1 de setembre, encara que la data de factura sigui anterior, han de portar la retenció del 21% (o bé el 9% en el cas de la reducció del primer any i els dos següents)

Li adjuntem a aquest mail la nota enviada per l’Agència Tributària explicant aquestes mesures, igualment, si volen ampliar encara més la informació, poden descarregar-se el Reial Decret Llei 20/2012 de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, utilitzant el següent enllaç:

http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/14/pdfs/BOE-A-2012-9364.pdf